Maslak 1453 Projesi İçin Yeni İmar Planı Hazırlandı

Maslak 1453 Projesi İçin Yeni İmar Planı Hazırlandı

2014’te imar planının iptal edildiği Ağaoğlu Maslak 1453 projesi için imar planları hazırlanarak Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nde askıya çıkarıldı.

2014 yılında imar planının iptal edildiği Ağaoğlu Maslak 1453 projesi için yeni çevre düzeni, nazım ve uygulama imar planları hazırlanarak askıya çıkarıldı.

19.01.2016 tarihli Ayazağa Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planının İstanbul 10. İdare Mahkemesinin, 20.03.2018 tarih ve 2018/542 sayılı kararıyla iptal edilmiş olması ve bu nedenle alan plansız kalmıştı.

Söz konusu alanda, sosyal donatı alanları hariç yapılaşmanın tamamlandığı görülmekte olup planın bir diğer amacı, yaşayanların mağdur olmasının engellenmesi ile sosyal donatı alanlarının üretilememesinin ve kamusal faaliyetlerin sağlıklı bir şekilde yürütülememesinin önüne geçilebilmesi şeklinde belirlendi.

Danıştay, Ağaoğlu,  TOKİ  ve Emlak Konut GYO işbirliğin ile inşaatına devam edilen Maslak 1453 projesinin imar planı değişikliklerinin yürütmesini durdurmuştu. Davacı TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’ne o dönemde tebliğ edilen mahkeme kararı uyarınca, ruhsatın iptal edilmesi gerekiyordu.

Ancak mağduriyetlerin önüne geçilmesi ve Maslak bölgesinde Merkezi İş Alanlarında çalışanlara hitap edecek nitelikli konut rezervinin temin edilebilmesi için aynı plan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanarak askıya çıkarıldı.

Hazırlanan plan değişikliği ile temel hedef seçilmiş olup, bununla birlikte planlama alanında geliştirilecek nitelikli konut birimlerinin Ayazağa bölgesinde yer alan çarpık yapı stokunun dönüşümünde tetikleyici bir etken olması da amaçlandı.

Planlama çalışmasının ana amacı ise; kentin imara aykırı yapılaşmış kısımları ile Merkezi İş Alanları arasında kalan bölgede yaşam kalitesi yüksek sağlıklı-sürdürülebilir niteliğe haiz yerleşim alanlarını, kentin gelişme trendleri ve bölgesel gelişim kararları doğrultusunda planlayarak, kentsel mekâna hizmet edecek sosyal donatı alanlarının üretilmesi ve ulaşım ilişkilerinin düzenlenerek planlı ve düzenli bir gelişim sağlanması olarak açıklandı.

İstanbul İli, Sarıyer İlçesi, Ayazağa Mahallesi, Gecekondu Önleme Bölgesi 1/100.000 ölçekli İstanbul Çevre Düzeni Planı Değişikliği, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı 1 ay süre askıya çıkarıldı. Vatandaşlar bu süre içerisinde imar planına itiraz edebilecek.