Ana SayfaHaberlerGayrimenkul HaberleriBoztepe'ye Turizm Tesisi İnşa Edilecek

Boztepe’ye Turizm Tesisi İnşa Edilecek

Ordu Büyükşehir Belediyesine ait olan ve Boztepe mevkiinde yapılacak olan turizm tesisi inşaatı ve işletmesi için ihale ilanı yayınlandı.

Kiracı tarafından inşaatının yapılması, tapuya 25 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) tescil edilmesi, sözleşme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki müştemilatı ile birlikte İdareye bedelsiz devredilmesi işi, Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkarıldı. İhale detayları şu şekildedir:

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

1- İhalenin Konusu : Mülkiyeti Ordu Büyükşehir Belediyesine ait, İlimiz Altınordu İlçesi Orhaniye Mahallesi sınırları içerisinde Boztepe mevkiinde bulunan 2672 ada 7 – 8 numaralı parseller üzerine isabet eden toplam 6.430,75 m² yüzölçümlü kısım üzerine yapılacak Turistik Tesisin, Avan projesine uygun olarak hazırlanacak ve İdare tarafından uygun bulunan Uygulama Projeleri (mimari, statik, elektrik, mekanik ve peyzaj uygulama projeleri) ve mahal listesi doğrultusunda Kiracı tarafından inşaatının yapılması, tapuya 25 yıl süre ile sınırlı ayni hak tesisi (daimi ve müstakil üst hakkı tesisi) tescil edilmesi, sözleşme süresi sonunda taşınmazın üzerindeki müştemilatı ile birlikte İdareye bedelsiz devredilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/a maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 25 yıl süre ile kiraya verilmek üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2- İhalenin yapılacağı yer, tarihi, saati ve hangi usulle yapılacağı :
2.1. İdarenin Adı : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı
2.2. İlgili Birim : İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
2.3. İlgili Adres : Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2 Altınordu/ORDU
2.4. İletişim Telefonu, Faks : (0 452) 666 52 23 / 27 – 226 66 18
2.5. İhalenin Yapılacağı yer : Ordu Büyükşehir Belediye Başkanlığı Meclis Toplantı Salonu (Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No: 2/1 Altınordu/ORDU)
2.6. İhale Tarihi ve Saati : 20/01/2021 Çarşamba günü Saat : 14:00 2.7. İhale Usulü : 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a Maddesi gereğince Kapalı Teklif (artırma) usulü.
3- Tahmini Bedel Ve Geçici Teminat : İhale konusu Turistik Tesis İşletmeciliğinin yıllık muhammen kira bedeli K.D.V. hariç 325.000,00 TL olup, 25 yıllık tahmini kira bedeli K.D.V. hariç 8.125.000,00 TL’dir. Geçici teminat miktarı ise 25 yıllık kira bedelinin %3’ü olan 243.750,00 TL’dir.
4- Şartname ve eklerinin nereden, ve hangi şartlarla alınacağı : Şartname ve ekleri İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı – Emlak Yönetimi Şube Müdürlüğünden, 500,00 TL bedelle satın alınacaktır.
5- İhaleye Katılabilme Şartları Ve İstenilen Belgeler; A) Gerçek Kişiler: 1. Yasal Yerleşim Yeri belgesi. 2. Nüfus Kayıt Örneği. 3. Tebligat için Türkiye’de adres göstermeleri. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi, 4. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli imza beyannamesi 5. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
6- Ordu il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada Esnaf ve Sanatkarlar Odasından veya ilgili meslek odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
7- Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. 1- 2- 3- 4-7- 8- 10- 12- 13- 14- 16- 17. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
8- Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile vekilin Noter onaylı imza örneği.
9- İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
10- Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
11- Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)
12- İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
13- İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
14- İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
15- Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)
16- İhaleye katılmak isteyen gerçek kişiler ile vekaleten katılacak olan vekilinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.

B) Tüzel Kişiler:

 1. Şirketin Kanuni adresini belirten adres beyanı. Ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi,
 2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Noter tasdikli imza sirküleri ile Ticaret ve/veya Sanayi Odasından alınmış güncel Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
 3. Ordu il sınırları içerisinde faaliyet gösteren Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge.
 4. Şartnamede belirlenen geçici teminata ait alındı belgesi veya banka teminat mektubu,
 5. Ortak katılım olması halinde istenilen diğer belgeler ile birlikte İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış şekli ve içeriği ilgili mevzuatlarca belirlenmiş Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi. (1- 2- 5- 6- 8- 9-12-13-15-16. maddelerindeki istenilen belgeler her bir ortak tarafından ayrı ayrı verilecektir. Diğer belgeler bir ortak tarafından sağlanabilir. )
 6. Vekâleten katılması halinde İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Noter tasdikli vekâletname ile şirket imza sirkülerinin yanında vekilin noter onaylı imza örneği.
 7. İhale doküman bedelinin satın alındığına dair belge.
 8. Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünden (OSKİ) şirket ve şirket ortaklarının ilk ihale ilan tarihi itibarıyla alınmış “borcu yoktur belgesi.”
 9. Tüzel kişiliklerde ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlerini belirtilen Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış son güncel tasdikli örneği .
 10. Mali durumu gösterir ilgili Bankadan alınacak referans mektubu. 25 yıllık tahmini kira bedelinin asgari % 75’i kadar kullanılmamış nakit kredisi veya teminat kredisi (Genel Müdürlük teyit yazılı.)
 11. İştirakçinin turistik tesis işletmeciliği yaptığına dair Kültür ve Turizm Bakanlığından alınmış Turizm İşletme belgesinin aslı veya noter tasdikli sureti.
 12. İhaleye iştirak eden tarafından her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,
 13. İhalelere katılmaktan yasaklı ve cezalı olmadığına dair taahhütname,
 14. Şekli ve içeriği ihale dokümanında belirtilen teklif mektubu. (EK-1)
 15. İhaleye katılmak isteyen tüzel kişiliklerde şirket adına ihaleye katılan yetkili ile vekaleten katılacak olan vekillerinin sabıkasız olduğuna dair ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış adli sicil kaydı. (Taksirli suçlar ihaleye katılmaya engel değildir. Taksirli suçlar dışında adli sicil kaydı bulunanlar ihaleye katılamazlar.)

Tekliflerin Hangi Tarih ve Saate Kadar Verileceği :

İstekliler istenen belgeleri eksiksiz olarak hazırlayacak ve başvuru dilekçesine ekleyerek ihale dosyasını, Şarkiye Mahallesi Yükçülük Sokak No:2/3 adresinde bulunan Ordu Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığı – Meclis ve Encümen Şube Müdürlüğüne ihale tarihinden 1 (bir) gün önce 19/01/2021 tarihinde saat 17:00’a kadar teslim etmeleri gerekir. Belirtilen gün ve saatten sonra yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. İstenen belgelerin posta ile gönderilmesi halinde ilanda belirtilen gün ve saate kadar ulaşması gerekir. Postadaki gecikmeler kabul edilemez.

İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu gereğince ilan olunur.

RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments