Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler

Her Köye Bir Konak!

4541 Sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM’ye sunuldu.

Komisyonda görüşmeleri devam eden kanun teklifi ile muhtarların özlük haklarının iyileştirilmesi ve her köyde bir köy konağı inşa edilmesi amaçlanıyor. Bu kanun teklifi sayesinde muhtarların daha iyi şartlarda ve ortamda hizmet verebilmeleri, vatandaşların köy konaklarında hizmetlerden daha iyi faydalanabilmeleri ve uzaklardan köylerine gelen vatandaşların daha iyi ağırlanabilmeleri için her köye bir köy konağı yapılması planlanıyor.

Bölgesine hizmet sunmak amacıyla özveri ile çalışan muhtarların sorunlarının çözümü, mağduriyetlerinin giderilmesi, ayrıca vatandaşlara daha iyi hizmet verilebilmesi için her köye bir köy konağı yapılması ve muhtarların gelirlerinin artırılması amacıyla bu kanun teklifinin hazırlandığı belirtildi.

4541 SAYILI ŞEHİR VE KASABALARDA MAHALLE MUHTAR VE İHTİYAR HEYETLERİ TEŞKİLİNE DAİR KANUNUN İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1
– 10.4.1994 sayılı ve 4541 sayılı Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanunun 21’inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Madde 21 – Harçlar münhasıran muhtarlara ait olup temsil ve ağırlama giderleri buradan karşılanır.
Muhtarlık işlerinin yürütülmesi için gereken kira, demirbaş, iklimlendirme, aydınlatma, asistan ücreti gibi masraflar her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır. Bu masraflar belge karşılığında ve muhasebeleştirme işlemi tamamlandıktan sonra takip eden her ay il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir. Bu konuya ilişkin usul ve esaslar İçişleri Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle düzenlenir.”

MADDE 2– 29/8/1977 tarih ve 2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “14.750” rakamı *20.000″ olarak değiştirilmiştir.

MADDE 3– 31/5/2006 tarih ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
Ek Madde 20 – Köy ve Mahalle muhtarlarının emeklilik sürelerine görevde oldukları her 5 yıl için 1 yıl fiili hizmet zammı olarak eklenir.

MADDE 4– 18/3/1924 tarih ve 442 sayılı Köy Kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir.
“Ek Madde 20 – Bu Kanununun 13’üncü maddesinin birinci fıkrasının 12 ve 13 numaralı bentleri uyarınca köy odası ve köy konağı yapılması gerektiği halde henüz yapılmamış olan köyler veya yapılmış olmakla birlikte güncel mevzuata göre iskana uygun olmayan köy odaları ve köy konaklarının bulunduğu köyler için Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca bölgesel şartlara uygun tip köy odası ve köy konağı projeleri hazırlanır.
Bu binalar mümkün olduğunca yenilenen köy odaları ve köy konaklarının yerlerine ya da yeni yapılacaklar ise köyün toplanmaya en uygun yerlerine yapılır.

RELATED ARTICLES
- Advertisment -A1 Capital Tüm Sermaye Piyasası İşlemlerinizde Yanınızda

Most Popular

Recent Comments