Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerPlansız Alanların İmar Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi

Plansız Alanların İmar Yönetmeliğinde Değişikliğe Gidildi

Plansız alanların imar yönetmeliğine dair yapılan değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Plansız alanlar imar yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelik 23 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Yayımlanan değişiklik ile bazı maddeler silinirken bazı maddeler de ilk kez ekledi. 

23 Temmuz tarihli yönetmelik, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından şu şekilde ilan edildi: 

MADDE 1- 2/11/1985 tarihli ve 18916 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (1) numaralı bendinin (a) alt bendinde yer alan “korunan alanların” ibaresinden sonra gelmek üzere “, askeri yasak ve güvenlik bölgelerinin” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Çevre ve Şehircilik” ibaresi “Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Bu Yönetmelik kapsamındaki yapıların ihtiyacı için saçak sınırlarına taşmamak ve mimari görünüşe bağlı kalınmak kaydı ile çatıya oturtulmak suretiyle yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ile tarımsal amaçlı sulama sistemlerinin ihtiyacı için sorumluluk alanına göre il tarım ve orman müdürlüğünden veya orman bölge müdürlüğünden uygun görüş alınmak kaydıyla betonarme temel içermeden metal konstrüksiyon ile yapılacak olan panel yüzey alan toplamı 125 m2’yi ve en yüksek noktasının zemin yüzeyine uzaklığı 150 cm’yi geçmeyen güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri yapı ruhsatı ve yapı kullanma iznine tabi değildir. Ancak etüt ve projelerinin ruhsat vermeye yetkili idarece incelenmesi, fen, sanat ve sağlık kurallarına uygun olması zorunludur. Etüt ve projelerinin ve inşasının sorumluluğu, müellifi ve fennî mesulü olan mimar ve mühendislere aittir. Bu yapılar ilgili idarece ulusal adres bilgi sistemine ve kadastro paftasına işlenir.”

Diğer maddeler ise şu şekilde:

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments