Demirsan Mekanik Havalandırma
Ana SayfaHaberlerYapı Malzemelerine İlişkin Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Yapı Malzemelerine İlişkin Yeni Yönetmelik Yürürlüğe Girdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yapı malzemelerine ilişkin yönetmelik hakkında bazı kritik değişiklikler yaptı. 

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren karar şu şekilde yayımlandı:

MADDE 1- (1) Bu Tebliğin amacı, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında yer alan ve piyasaya arz edilmesi amaçlanan yapı malzemelerinin performansının değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması faaliyetini yapacak olan onaylanmış kuruluşların başvuru esasları ile bu kuruluşların Bakanlıkça değerlendirilmesinde, görevlendirilmesinde ve denetlenmesinde esas alınacak ölçütleri belirlemektir.

MADDE 2- (1) Bu Tebliğ, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) kapsamında faaliyette bulunacak onaylanmış kuruluşların taşıması gereken nitelikleri, görevlendirilmelerinde esas alınacak temel kriterleri ve görevlendirme usullerini, bu kuruluşların yükümlülüklerini, Bakanlık tarafından faaliyetlerinin izlenmesine, denetlenmesine ve idari yaptırım kararlarının ve önlemlerin uygulanmasına dair usul ve esaslar ile yurt dışında yerleşik onaylanmış kuruluşların Türkiye’de yerleşik şube, temsilcilik ve yüklenicilerinin faaliyetleri hakkında Bakanlığı bilgilendirme yükümlülükleri ve Bakanlığın bu kuruluşları denetimine ilişkin hususları kapsar.

MADDE 3- (1) Bu Tebliğ, 5/3/2020 tarihli ve 7223 sayılı Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 97 nci maddesi, 26/5/2021 tarihli ve 4022 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yürürlüğe konulan Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği ile 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ne dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 4- (1) Bu Tebliğin uygulanmasında Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nin 4 üncü maddesindeki tanımlar ile Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliğinin 4 üncü maddesindeki tanımların yanında; 

  1. Bakanlık: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığını, 
  2. b) Denetçi: Onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek PDDD faaliyetleri kapsamında planlanan denetimleri gerçekleştiren ve raporlayan personeli,

 c) Deney personeli: Yönetmeliğin Ek-5’inin ikinci bölümünün üçüncü fıkrasında tanımlanan laboratuvarlarda performans değerlendirme faaliyetleri kapsamında planlanan deneyleri ve diğer performans değerlendirme metotlarını gerçekleştiren personeli, 

ç) Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP): Elektronik iletilerin, gönderimi ve teslimatı da dâhil olmak üzere kullanımına ilişkin olarak hukukî delil sağlayan, elektronik postanın nitelikli şeklini, 

d) NANDO: Avrupa Birliğinin Yeni Yaklaşım Onaylanmış ve Atanmış Organizasyonlar Bilgi Sistemini, 

e) Onaylanmış kuruluşlar grubu: 305/2011/EU sayılı Yapı Malzemeleri Tüzüğü kapsamında görevlendirilmiş onaylanmış kuruluşların aralarında gerekli koordinasyon, eş güdüm ve işbirliğini sağlamak üzere Komisyonca oluşturulan grubu, 

f) Performans değişmezliğinin değerlendirilmesi ve doğrulanması (PDDD): Yapı malzemelerinin temel karakteristiklerle ilişkili performanslarının değişmezliğinin değerlendirilmesini ve teyit edilmesini,

g) PDDD sistemleri: Yapı malzemelerinin ürün ailesi ve kullanım amacı veya amaçlarına göre Avrupa Komisyonu Kararları veya Avrupa Komisyon Tüzükleri ile belirlenen ve Yönetmeliğin Ek-5’inde belirtilen PDDD yöntemlerinden her birini, 

ğ) Teknik düzenleme sorumlusu: Onaylanmış kuruluş tarafından yürütülecek PDDD faaliyetlerinin Yönetmeliğe uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlayan personeli, 

h) Teknik uzman: PDDD faaliyetleri kapsamında gerçekleştirilecek denetimlerde denetçiye uzmanlık alanındaki teknik konuda destek veren personeli, 

ı) TÜRKAK: Türk Akreditasyon Kurumunu, i) Ürün ailesi: Avrupa Komisyonu Kararları veya Avrupa Komisyon Tüzükleri ile belirlenen ve NANDO’da yayımlanan, bir veya birden fazla ürün ve/veya kullanım amacı içerebilen ürün gruplarını, 

j) Yönetmelik: 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’ni, ifade eder.

MADDE 5- (1) Yönetmelik kapsamına giren ürünlerin PDDD faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere Bakanlığa başvuruda bulunan kuruluşlar; 7223 sayılı Kanun, Uygunluk Değerlendirme Kuruluşları ve Onaylanmış Kuruluşlar Yönetmeliği, Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB) ve bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde değerlendirilir. Başvurusu uygun bulunan kuruluşlar Bakanlık tarafından onaylanmış kuruluş olarak görevlendirilir. (2) Görevlendirme olup olmadığına bakılmaksızın Yönetmelik kapsamında uygunluk değerlendirme faaliyeti yürüten kuruluşlar bu faaliyetlerinden dolayı Bakanlığa karşı sorumludur.

Maddelerin tamamı ve yönetmeliğe ilişkin detaylara Resmi Gazete’nin internet adresinden ulaşabilirsiniz. 

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments