“Yapigundem
Ana SayfaHaberlerYapı Ruhsatı Nedir? Yapı Ruhsatı Nereden Nasıl Alınır?

Yapı Ruhsatı Nedir? Yapı Ruhsatı Nereden Nasıl Alınır?

Bir yapının inşaatına başlamak için hak sahiplerinin yapı ruhsatı belgesi alması gerekmektedir. Yapı ruhsatı nedir, Yapı ruhsatı nereden nasıl alınır, bu belgeyi alacak kişilerin mevzuatta belirtilen yerlere başvuru yapması gerekmektedir.

Mücavir alanlar içerisinde ruhsata bağlı olan herhangi bir yapının inşaatına başlanabilmesi için yapı ruhsatı belgesinin alınması gerekir. Bu uygulama imar planı yapılmış bir yapının inşaatına başlamak amacıyla alınmaktadır. Bu belge olmadan herhangi bir yapının inşaatına başlanamaz.

Yapı Ruhsatı Almadan Önce Hangi İşlemler Yapılır?

Yapı ruhsatı belgesi almadan önce, yapı sahibi yada vekilleri tarafından ikametin bağlı olduğu Tapu ve Kadastro Müdürlüklerine ve ilgili belediyeye başvuru yaparak veya imar durumunu gösterir çapın ve yol kotu tutanağıyla birlikte parselin kotuna göre pissu kanal bağlantısının hangi nokta ve kotlarda yapılabileceğine dair belgenin alınması gerekmektedir.

Yapı Ruhsatı Nasıl Alınır?

İmar Kanunu’na göre, inşaatların yapım aşamasında çeşitli esasların bitmesi sonucunda izin çıkmaktadır. İzin belgesini alan kişiler yapı ruhsatı için başvuru yapabilir.

Yapı Ruhsatı Başvurusu Nasıl Yapılır?

Ruhsat eklerinin tamamlanmasıyla birlikte mühür kaldırılır ve yapının inşaatı devam ettirilir. Ruhsat alınması için gerekli başvurularda yapının projesinin belirtildiği belgenin olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra proje, yapı sahibi ve yapı bilgilerinin de içinde bulunduğu belgenin sağlanması gerekmektedir. Yapının yer aldığı alanlar belediyelere bağlıysa ruhsat belediye tarafından verilir. Belediye sınırının dışında ise yapı izni ruhsatı valiliklerce sağlanmaktadır.

Belediyelere Verilecek Belgeler ve Projeler Nelerdir?

Yapı ruhsatı müracaat dilekçesi aslı
Tapu kayıt öneği veya sureti (İdare bunu TAKBİS’den kendisi de temin edebilir)
Yola terk var ise, terkli tapu sureti
Çap Belgesi
Röperli Kroki
İmar durum belgesi
İnşaat İstikamet Rölövesi
Gerekiyorsa Kot Kesit Rölevesi Aplikasyon Krokisi
Fenni sorumlunun sorumlulukları üstlendiğine dair Taahhütname (Aslı) Vekaletname ve muvaffakatnameler
Proje müelliflerinin, mesleğini icra edebileceğini kanıtlayacak bir belge ve imza beyannamesi
Tadilat projelerinde, eski proje müelliflerinden noterden tasdikli muvafakatname ve eski tasdikli projeler
Eski eser uygulamalarında; yukarıdaki belgelerin dışında, röleve, restitüsyon ve restorasyon projelerine ilaveten Kurul Kararları ile fotoğraf albümü
Mimari Uygulama Projesi
Statik Uygulama Projesi
Elektrik, Mekanik Tesisat Uygulama Projeleri
Çevre ve Peyzaj Projeleri
Statik hesaplar
Yapı denetimi hizmet sözleşmesi onaylı sureti
Noter onaylı mal sahibi taahhütnamesi
Noter onaylı T.U.S. taahhütnamesi
T.U.S. büro tescil belgesi onaylı sureti Noter onaylı sürveyan taahhütnamesi
Noter onaylı harita mühendisi aplikasyon taahhütnamesi
Mimari büro tescil belgesi onaylı sureti
Zemin etüd raporu
Yol ve alt yapı katılım payı ve ilk taksit ödendi belgeleri
Trafo belgesi
Teknik kontrol için istenecek diğer belgeler

Yapı Ruhsatı Şartları Nelerdir?

Yapı ruhsatı belgesi alma şartları İmar Kanunu’nun 22. Maddesinde aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

Yapı ruhsatı için nereye ve nasıl müracaat edilecektir?
“Yapı ruhsatiyesi almak için belediye, valilik (….) bürolarına yapı sahipleri veya kanuni vekillerince dilekçe ile müracaat edilir. Dilekçeye sadece tapu (istisnai hallerde tapu senedi yerine geçecek belge), mimari proje, statik proje, elektrik ve tesisat projeleri, resim ve hesapları, röperli veya yoksa ebatlı kroki eklenmesi gereklidir.”

Yapı ruhsatı ne kadar sürede çıkar?
“Belediyeler veya valiliklerce (….) ruhsat ve ekleri incelenerek eksik ve yanlış bulunmuyorsa müracaat tarihinden itibaren en geç otuz gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.”

Yapı ruhsatı başvurusunda eksik veya yanlışlık varsa süreç nasıl işler?
“Eksik veya yanlış olduğu takdirde; müracaat tarihinden itibaren onbeş gün içinde müracaatçıya ilgili bütün eksik ve yanlışları yazı ile bildirilir. Eksik ve yanlışlar giderildikten sonra yapılacak müracaattan itibaren en geç onbeş gün içinde yapı ruhsatiyesi verilir.”

Yapı Ruhsatı Ne Kadar Geçerlidir?

Yapı ruhsatı belgesinin geçerlilik süresi 5 senedir. İlk ruhsatın alındığı tarihten itibaren alınan ruhsat izinleri, alınan tarihten 2 sene boyunca inşaatın başlamasına izin verilmektedir.

Yapı ruhsatının iptali için tüm maliklerin talebi zorunlu mudur?
Yönetmeliğe uygun olarak devam eden inşaatlarda maliklerin tamamı başvuru yapmazsa bu ruhsat iptal edilmemektedir. Ancak maliklerin biri veya birkaçı değişirse bu karar geçerli olmaktadır.

Esaslı Tadilatlarda Yapı Ruhsatı Alınması Zorunlu mudur?
Planlı Alanlar Tip Yönetmeliği’nin 58. Maddesinde bu soru şu şekilde ifade edilmiştir: ”Mevcut yapının esaslı tamir ve tadili, yürürlükteki mevzuat hükümlerine aykırı olmaması şartı ile imar planı, Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği hükümleri ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılabilir. Ancak, ilave esaslı tamir ve tadil yapılabilmesi için ruhsat alınması zorunludur.

Yapı ruhsatı alınmış olan yeni inşaat, ilave ve esaslı tadillerde, sonradan değişiklik yapılması istendiğinde mimari projenin yeniden tanzim edilmesi gereklidir. Bu değişiklik yapının statik ve tesisat esaslarında da değişiklik yapılmasını gerektirdiği takdirde istenen belgelerde de gerekli değişiklik yapılır. Yapı ruhsatına da bu projelerin tarihleri ve müelliflerin bilgileri yazılır. Tadilat projeleri de ilgili idarece mühürlenip imzalanır. İlave ve tadilat projeleri 5 takım olarak düzenlenerek 57 nci maddedeki esaslara uygun olarak onaylanır.”

Yapı Ruhsatı Gerekmeyen İnşaat Faaliyetleri Nelerdir?
Yapı ruhsatına ihtiyaç duyulmadığı inşaat faaliyetleri Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği2nin 59. Maddesinde şu şekilde açıklanmıştır: ”Basit tamir ve tadiller, balkonlarda yapılan açılır kapanır katlanır cam panel uygulamaları, korkuluk, pergola, çardak/kameriye ve benzerlerinin yapımı ile bölme duvar, bahçe duvarı, duvar kaplamaları, baca, saçak, çatı ve benzeri elemanların tamiri ve pencere değişimi ruhsata tabi değildir.

Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az “C” olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimari görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur.

Yapı ruhsatı başvurusu yapılan bir parselde, mimari projenin ilgili idaresince onaylanmasını müteakip, fenni mesul ve iş güvenliği sorumluluğunun üstlenilmesi, uygulamaların şantiye şefi tarafından yürütülmesi, yapı sahibi ve müteahhidi tarafından yapı ruhsatı alınmadan yapının inşasına başlamayacağına dair noter taahhütnamesi verilmesi kaydıyla, ruhsatı veren idarenin uygun görüşü ile kazı izni verilebilir. Bu iznin verilebilmesi için sorumluluğun üstlenildiğine dair hususun da fenni mesul ve şantiye şefi taahhütname ve sözleşmelerinde yer alması zorunludur. Ancak, kazı sahasında kazık, palplanş, istinat duvarı ve benzeri uygulamaların olması durumunda, bu yapıların projelerinin onaylanması ve ruhsatlandırılması zorunludur.”

SourceHaberport
RELATED ARTICLES
- Advertisment -“UNICERA
“isaf-banner
“(400x400)Tr.gif

Most Popular

Recent Comments