Yapıradar Satın Alma Talepleri ve Projeler
Ana SayfaHaberlerİhale HaberleriAnkara Büyükşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İhale

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Kat Karşılığı İhale

Ankara Büyükşehir Belediyesi Mamak, Doğukent’te mülkiyetine ait 14 parselde konut yaptırmak için inşaat ihalesi düzenleme kararı aldı.

Mamak Doğukent’te 103 dönümlük arsa üzerine konumlandırılacak olan inşaatın muhammen bedeli 807 milyon 288 bin TL olarak belirlendi. Toplam bin 452 konuttan oluşacak inşaat projesinin ihalesi ise 20 Temmuz’da yapılacak. 

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yayımlanan duyurunun detayları şu şekilde:

1- Bu işin tahmini keşif bedeli; Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2022 Yılı Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliğine göre 807.288.759,90 TL (Sekiz Yüz Yedi Milyon İki Yüz Seksen Sekiz Bin Yedi Yüz Elli Dokuz Türk Lirası Doksan Kuruş) olarak hesaplanmıştır.

2- İhale 21.07.2022 Perşembe günü, saat 14.00’de Emniyet Mahallesi Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 1 Yenimahalle /ANKARA adresindeki Ankara Büyükşehir Belediyesi binası içerisindeki Belediye Encümen Salonunda yapılacaktır.

3- İhale Şartnamesi ile diğer evraklar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinde 20.07.2022 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar görülebilir.

4- İhaleye katılmak için istenilen suret belgeler noter tasdikli ve ayrı ayrı yevmiye numarası alınarak sunulabileceği gibi aslı ibraz edilmek kaydı ile İdare tarafından aslı gibidir yapılmak suretiyle de sunulabilecektir.

5- İstekliler, ihaleye katılmak için örneğine uygun teklif mektubu ile birlikte;

a- Kanuni ikametgahı olması, tebligat için adres göstermesi

b- Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi (2022 yılı vizeli)

c- Noter tasdikli imza sirküleri 

d- İhaleye vekâleten katılım halinde noter tasdikli vekâletname ve imza vermeye yetkili olduğuna dair belge.

e- İstekliler, son 10 yıl içerisinde sözleşmeye dayalı yapılan işlerin toplamı, işin keşif bedelinin en az %5’i kadar, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Yapı Yaklaşık Maliyetleri Hakkındaki Tebliği’nde belirtilen III-B ve üzeri gruplarda tanımlı yapılara uygun iş bitirme belgesi veya Kamu İhale Kurumunun Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliği,  B- Üst Yapı Bina İşleri II. Grup işlere ait iş bitirme belgesi

f- Vergi / SGK borcu bulunmadığına veya yapılandırıldığına dair yeni tarihli belge

g- Faaliyet süresi ve konusu ile ilgili beyan ve belgeler

h- 2886 sayılı Devlet İhale Kanuna göre cezalı olmadığına dair beyanname

i- Bilanço Bilgileri Tablosu (Son 3 yıl içindeki bir yılda veya oranları sağlayacak şekilde son 3 yıl içerisindeki 2 yılın ortalaması veya son 3 yılın ortalaması olarak da sunulabilir)
1. Cirosunun yaklaşık maliyetin %25’inden az olmaması
2. Dönen Varlıklar / Kısa Vadeli Borçlar oranının en az 0,75 olması
3. Özkaynaklar / Toplam Aktifler oranının en az 0,15 olması
4. Kısa Vadeli Banka Borçları / Özkaynaklar oranının 0,50’den küçük olması 
j- İşin keşif bedelinin % 15’i kadar kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi, banka referans mektubu 

k- Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına alınmış işin keşif bedelinin %3’ü oranında 24.218.662,80 TL (Yirmi Dört Milyon İki Yüz On Sekiz Bin Altı Yüz Altmış İki Türk Lirası Seksen Kuruş) geçici teminat mektubu. Geçici teminatın nakit yatırılması halinde Ankara Büyükşehir Belediyesi veznesine yatırıldığına dair alındı makbuzu
l- Yer Görme Belgesi
m- Bu işin İhale Şartnamesi ve eklerinin satın alındığına dair alındı belgesi
n- Ortak Girişim olarak ihaleye iştirak edilmesi halinde İş Ortaklığı Beyannamesi verilecektir.
o- İsteklilerin, istenilen belgelerle birlikte teklif mektuplarını en geç ihale günü saat 12.00’ ye kadar ihalenin yapılacağı İhale Komisyonu Encümen Başkanlığına, (Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 7 Yenimahalle/Ankara) makbuz karşılığında vermesi şarttır. Bu saatten sonra verilecek teklif mektupları veya herhangi bir nedenden dolayı postada meydana gelecek gecikmeler kabul edilmez.

6- İhale için verilecek teklif mektubunda belirtilecek meblağ, rakam ve yazı ile birbiriyle tutarlı ve okunaklı bir şekilde yazılacaktır. Teklif mektubunda silinti, kazıntı olmayacak düzeltme, karalama yapılmamış olacaktır.
7- İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, İhale İdari Şartname hükümleri uygulanacaktır.
8- Bu işin şartnamesi 2.500,00 TL (İki Bin Beş Yüz Türk Lirası) bedel karşılığında, 20.07.2022 Çarşamba günü saat 16.00’ya kadar Emlak ve İstimlâk Dairesi Başkanlığı Yeni Yerleşimler Şube Müdürlüğü Hipodrom Caddesi No: 5 Kat: 14 Yenimahalle/Ankara adresinden temin edilebilecektir.

Sourceyapiradar
RELATED ARTICLES

Most Popular

Recent Comments